Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Отговорност за съдържанието на тази публикация носят единствено Община Търговище и Фондация "Туризъм и устойчиво развитие" - Търговище и по никакъв начин не може да се счита, че то отразява възгледите на Европейския съюз.
Природна среда

Територията на община Търговище се характеризира със своето разнообразие и преливане на равнинен, хълмист и ниско-планински релеф, поради което и надморската височина варира от 150 до 690 метра. За град Търговище тя е 170 м. По-голямата част от територията на общината се намира в обхвата на Предбалкана в близост до северните склонове на Преславската планина, чиято най-висока точка е връх “Коджакус” - 690 м. Северната част от територията е разположена в Търговишкото поле по поречието на р. Врана.

Геоложките проучвания показват, че почвеният строеж на терена е за съответните райони от 1 до 2 м почвен слой от чернозем и кафяви горски почви. Районът се характеризира с липса на плитки подпочвени води.

Територията на общината попада в умерено-континенталната климатична зона със средномесечна температура +10.7С.

Извънредно голяма е ролята на горите като фактор за възстановяване на равновесието в природата. Някога в миналото Търговищкият край е бил покрит с девствени и непроходими гори. От тях, далечно наследство от вековете, са останали на много места стари вековни дървета от различни видове, с които са свързани интересни легенди и митове.

Последна актуализация на 21.11.2007